Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Opći uvjeti putovanja

Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Vladimir Nazor

OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE PUTOVANJA
 
OPĆE ODREDBE: Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio svakog programa putovanja, a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu Ugovor) između Organizatora putovanja, Zagrebačkog holdinga d.o.o. - Podružnice Vladimir Nazor, Maksimirska 51, 10000 Zagreb, MB: 03677702-18, OIB: 185584865987, ID KOD: HR-AB-01-080042653 (u daljem tekstu: “Nazor“) i ugovaratelja putovanja koji prijavljuje odabrani aranžman (u daljem tekstu: Putnik), odnosno polaznika grupnih ljetovanja - djeca i mlađi od 18 godina (u daljem tekstu: Polaznik). Svaki Putnik mora imati potpisani Ugovor ispisan čitljivo velikim tiskanim slovima. Za Polaznika Ugovor potpisuje roditelj ili staratelj. Svi podaci i uvjeti iz programa i ovih Općih uvjeta obvezuju Nazor i Putnika, osim ako Ugovorom ne bude drugačije određeno.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA Nazor jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje, sve što je navedeno u programu. Vremena polazaka navedenih u programu putovanja Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobiju usmeno od predstavnika Nazora, odnosno turističkih pratitelja, vodiča, voditelja grupa ili animatora. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično). Nazor ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine i slično) dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu putovanja, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Nazor ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Putnik dodatno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Nazor može osigurati nije u programu navedena, Nazor će o cijeni informirati Putnika prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Nazor ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Nazor ne snosi odgovornost kao organizator putovanja, bez obzira na pomoć koju će predstavnik Nazora pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Nazor zatraži, Putnik je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Nazor naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge. Nazor će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika. Program putovanja (itinerar) jednako obvezuje Putnika i Nazor kao organizatora putovanja.

3. PRIJAVE  Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Nazora, odnosno putem interneta i drugih daljinskih načina komunikacije ili pošte, pri čemu je putnik, roditelj ili staratelj kod Polaznika, dužan poštom ili faxom, poslovnici Nazora dostaviti kopiju Ugovora, zajedno sa potvrdom o uplati cijelog iznosa ili prve rate i to najkasnije 8 dana od datuma potpisa Ugovora. Kod prijave ispunjava se prijavni dokument (Prijavnica ili Ugovor) pod naznakom «upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cijelosti prihvaćam» koji sadržava osnovne podatke o Putniku i osnovne podatke o aranžmanu. Prilikom prijave Nazor je dužan pružiti sve podatke i dokumente koji su potrebni za određeni aranžman, u poslovnici ili dostaviti faxom, e-mailom, ili poštom. Nakon prijave, potpisom Ugovora te uplatom cijelog aranžmana ili 1. rate aranžmana, Putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Kopije uplatnica roditelj ili skrbnik dužan je čuvati najmanje godinu dana od dana uplate. Potpisom Ugovora između Nazora i Putnika sklopljen je ugovor čije odredbe od tog trenutka obvezuju ugovorne strane. Sve što je objavljeno u aranžmanu za koji je načinjen i potpisan prijavni dokument za Nazor i Putnika pravna je obveza i sastavni dio zaključenog ugovora. Ugovor se potpisuje u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Putnik, a drugi Nazor.

4. UPLATE I OTPLATE ARANŽMANA Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a preostali dio do pune cijene aranžmana, kao i cijenu posebnih usluga koje nisu uračunate u cijenu aranžmana, Putnik će podmiriti najkasnije 15 dana prije datuma polaska. Također, a vezano za način plaćanja preostalog dijela cijene, Nazor i Putnik mogu Ugovorom odrediti i drugačije mogućnosti plaćanja. Kod prijave kraće od 14 dana prije početka putovanja, uplaćuje se 100 % iznosa. Putnik je dužan redovito uplaćivati dospjele mjesečne rate. U slučaju izostanka uplate duže od     60 dana, Nazor može i prije isteka ugovorenog datuma naplatiti   ukupan preostali iznos, uvećan za  zateznu kamatu i troškove opomene.

5. CIJENE Cijene aranžmana izražene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke, važećem na dan objave programa. Cijena aranžmana za grupna putovanja učenika (školske ekskurzije ili škola u prirodi i sl.) je fiksna prema ponuđenom programu i neće se mijenjati, osim u slučaju promjene vrijednosti kalkulativnih elemenata na temelju kojih je ista izračunata, u kojem slučaju Nazor zadržava pravo povišenja cijene aranžmana te  može Putnika izvijestiti o promjeni cijene pisanim putem i/ili usmeno  do 10 dana prije početka putovanja i to: ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim, pomorskim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost Putnika (povećanje se obračunava na svakom dijelu uplaćenog aranžmana). U slučaju smanjenja broja putnika od kalkuliranog, poslovnica zadržava pravo promjene ponuđenog ili alternativnog programa. U slučaju povišenja cijene većeg od 10% od ugovorene cijene, Putnik ima pravo u roku od 3 dana od dostavljene pisane obavijesti raskinuti Ugovor bez obveze naknade štete i pravo na povrat do tada uplaćene cijene. Ukoliko Putnik ne otkaže Ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je suglasan s novom cijenom. Cijena prijevoza za putovanja učenika (ljetovanja, zimovanja, školske ekskurzije ili škola u prirodi) je uključena u cijenu ukoliko drukčije nije naznačeno u programu. Temeljem ovakvog načina prijave za putovanje, rizik popunjavanja autobusa preuzima Nazor, a pojedinac ili grupa pristaje na spajanje s nekim drugim pojedincem ili grupom. Ako je Putnik sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju, tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Nazor ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Putnik nema pravo prigovora prema Nazoru.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Putnik dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Nazor u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru. Nazor ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku putovanja prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu. Ako Putnik nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je nakon 14 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu ili Ugovoru nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Nazor će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je moguće, Nazor će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za smještajem (dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

7. PROMJENA I OTKAZ ARANŽMANA Nazor može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Nazor bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Nazor posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Nazor će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Nazor ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, autobusa, vlaka, broda ili drugih prijevoznih sredstava kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Nazor će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Nazor zadržava pravo otkazivanja putovanja najkasnije 7 dana prije polaska ukoliko se ne prijavi minimalan broj putnika. Nazor je dužan sve korisnike izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

8. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA Putnik, odnosno roditelj ili staratelj, kod Polaznika grupnih ljetovanja (djeca i mlađi od 18 godina) ima pravo na usmeni (telefonski) ili pismeni otkaz aranžmana, promjenu datuma polaska ili odredišta u prodajnom mjestu na kojem je prijavio putovanje. Nazor u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova radi otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu Putnikova otkazivanja:

• do 30 dana prije polaska                       10% cijene aranžmana
• od 29 do 22 dana prije polaska              25% cijene aranžmana
• od 21 do 15 dana prije polaska              50% cijene aranžmana
• od 14 do 8 dana prije polaska                80% cijene aranžmana
• od 7 do 0 dana prije polaska                100% cijene aranžmana

Usluga promjene datuma polaska ili odredišta naplaćuje se 100,00 kuna. Uz usmeni otkaz Putnik ili roditelj, staratelj, kod Polaznika grupnih ljetovanja (djeca i mlađi od 18 godina), treba potpisati otkazni dokument kojega mu prodavač pripremi. Ukoliko odbije potpisati otkazni dokument, računa se da Putnik ili roditelj, staratelj, kod Polaznika grupnih ljetovanja (djeca i mlađi od 18 godina) nije otkazao putovanje. Putnik može otkazati putovanje u tijeku na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku sa prekinutog putovanja, Putnik nema pravo na povrat troškova. Ukoliko Putnik ili roditelj, staratelj, kod Polaznika grupnih ljetovanja (djeca i mlađi od 18 godina) prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija mogao otkazati putovanje, Nazor preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza putovanja. Spomenuto osiguranje putnik može sklopiti u Nazoru, koji u tom slučaju preuzima ulogu posrednika između putnika i osiguravajućeg društva. Osiguravajuća kuća partner je Croatia osiguranje d.d. Zagreb. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: bolest i smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o bolesti ili smrtnom slučaju, Nazor zadržava pravo isplate do 80% cijene aranžmana. Isto se ne može ugovoriti naknadno, nego samo prilikom prijave za putovanje tj. prilikom uplate prve rate ili cjelokupnog aranžmana. Ukoliko Putnik nema dogovorenu policu, a primoran je otkazati putovanje, Nazor u tom slučaju ima pravo na spomenutu naknadu troškova radi otkazanog putovanja, pri čemu se visina troškova određuje se prema navedenoj skali dana Putnikovog otkazivanja. Ukoliko su u programu određeni drukčiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvom programu. Ukoliko Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Nazor će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće se uvažiti. U slučaju otkaza putovanja zrakoplovom i kupljene (izdane) zrakoplovne karte, uvjeti povrata novčanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zračnog prijevoznika. Kod otkazivanja aranžmana Putnik nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Nazor će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu od 250,00 kuna.

9. OBVEZE ORGANIZATORA Nazor je dužan brinuti se o provedbi usluga kao i izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti se o pravima i interesima Putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Nazor je dužan Putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara Putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Nazor će sve obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju «više sile», kada će Putniku ponuditi zamjensko rješenje. Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, te ukoliko je to potrebno dati odgovarajuću obavijest o stanju pojedinog smještajnog objekta, osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.

10. OBVEZE PUTNIKA Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim, deviznim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Nazor nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Nazor zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Sukladno propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje Putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju, te ne može biti razlogom raskida ugovora, osim u slučaju kada ono predstavlja prijetnju Putnikovu zdravlju. U tom slučaju Putnik prilaže liječničku potvrdu. Preporučujemo da Putnik kupi zdravstveno osiguranje za slučaj oboljenja ili nezgode za vrijeme puta/boravka u inozemstvu. Osim programa putovanja Putnik je dužan pristojno i s poštovanjem pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te se odgovorno i u dobroj vjeri odnositi prema materijalnim dobrima, ostalim polaznicima, voditeljima i drugom osoblju davatelja usluga. Putnik i/ili Polaznik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koju bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Nazor ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa putovanja i ne stvara dodatni trošak Nazoru, predstavnik Nazora (turistički pratitelj ili vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko konzularnim predstavništvima, zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Nazor će smatrati otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Nazor.

11. PRTLJAGA I OSOBNE STVARI I DRAGOCIJENOSTI Kod aranžmana sa organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz jedne torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Nazor će o tome obavijestiti Putnika prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Putnik je dužan brinuti o svojim stvarima, vrijednostima i novcu. Nazor nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo pohranjivanje takvih predmeta u sefove gdje je to moguće!). Sve troškove gubitka ili krađe stvari, dokumenata, vrijednosti i novca tijekom putovanja ili boravka snosi Putnik. Prijave za izgubljenu prtljagu tokom putovanja Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Putnik dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Nazor će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Nazor stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu, odnosno prijevozno sredstvo (autobus, avion, vlak, brod i sl.), te ih je prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Nazor ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

12. PUTNO OSIGURANJE U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 68/07, 88/10, u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su korisniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od: zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja po inozemstvu tako i po našoj zemlji. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju, koji čine ovi  uvjeti putovanja, korisnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja.

13. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA Croatia osiguranje d.d. Zagreb jamči da će, sukladno Zakonu, Putniku nadoknaditi: 1. cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja izostanu usluge putovanja i 2. troškove, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, za povratak Putnika u mjesto polaska. U skladu sa propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Nazora, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti adresu i broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument omogućava Putniku neposredno ostvarenje prava na naknadu štete ili povrat troškova proizašlih iz izostajanja putovanja ili povratka u mjesto polaska, a sve zbog platne nemogućnosti ili stečaja ovog organizatora putovanja.

14. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI Sukladno Zakonu, Nazor ima kod osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. Zagreb, sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

15. RJEŠAVANJE PRIGOVORA I NADLEŽNOST SUDA U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Putnik ima pravo prigovora na neizvršene odnosno neadekvatno izvršene usluge. U slučaju da više Putnika ima prigovore i reklamacije svaki pojedini Putnik dužan je podnijeti pismeni prigovor. Putnik je dužan, u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku, obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a organizatora putovanja u roku od 8 (osam) dana od dana završetka putovanja. Putnik je dužan odmah na licu mjesta reklamirati neodgovarajuću uslugu Nazora na način da prigovor upiše u knjigu žalbe Nazora. Nazor će izjavljeni prigovor u roku od pet dana dostaviti nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata te će u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor.

16. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA I TUROPERATORA Za sve aranžmane gdje je Nazor glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti, osim u slučaju gdje je Nazor posrednik, odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Nazor ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Putnik osobne podatke daje dragovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Poslovnica se obvezuje da osobne podatke Putnika neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

18. OPĆI UVIJETI Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Nazorom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru. Potpisivanjem Ugovora, Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete boravka.
                                            


Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor


Ured voditelja Podružnice
Maksimirska 51a
Tel.+385-(0)1-642 1907
Fax.+385-(0)1-642 9644
E-mail: nazor@zgh.hr 
www.nazor.hr

MB: 03677702-18
OIB: 85584865987
ID KOD: HR-AB-01-080042653

Poslovnica Maksimirska 51A
10000 Zagreb
Tel.: +385-(0)1-642 1900, 906
Faks: +385-(0)1-642 9640
E-mail: nazor@zgh.hr
Radno vrijeme (ponedjeljak-petak)
08.00-16.00

Poslovnica Petrinjska 73
10000 Zagreb
Tel.: +385-(0)1-642 1954, 947
Faks: +385-(0)1-642 9644
E-mail: nazor.petrinjska@zgh.hr  
Radno vrijeme (ponedjeljak-petak)
09.00-17.00