Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Etički kodeks

Kodeks utvrđuje poslovne principe i pravila ponašanja zasnovana na etičkim načelima u sveukupnom radnom okruženju Podružnice Vladimir Nazor (u daljem tekstu Nazor). Predstavlja skup temeljnih pravila ponašanja u procesu provođenja organiziranog boravaka za djecu i mlade u Nazorovim programima.

Cijeneći svrhovitost i vrijednost svakog zaposlenika Kodeks propisuje pravila ponašanja zaposlenika Nazora stalnih i povremenih, odnose vanjskih suradnika u poslovanju s Nazorom te komunikaciju s korisnicima programa i usluga Nazora.

Svrha Kodeksa je da se dosljednom primjenom u Nazoru uspostavi primjerena razina profesionalnog odnosa, odgovornosti, uljudnosti i civiliziranosti, a s ciljem promicanja i zaštite poslovnog odnosno sveukupnog ugleda Nazora.

Za obrazloženje i primjenu Kodeksa odgovorno je vodstvo Nazora na čelu s direktorom, voditelji na svim razinama te upravitelji hostela/kampa.

Zaposlenicima Nazora i svim vanjskim suradnicima biti će uručene odredbe ovog Kodeksa, čiji primitak vlastoručno potpisuju i kojeg su dužni dosljedno primjenjivati u svakodnevnom radu.
Kodeksom su navedene posljedice za aktivnosti koje nisu u skladu s propisanim pravilima.


ODNOS PREMA POSLU I POSLOVNA SURADNJA

Svi zaposlenici tijekom rada i poslovnog ponašanja dužni su poštivati civilizacijske dosege: uvažavati prirodne i kulturne razlike među ljudima, poštivati temeljna ljudska prava i slobode, dostojanstvo i vrijednost ličnosti, pravedno postupati, a protiv diskriminacije bilo koje vrste.

Zaposlenici Nazora, a posebno voditelji službi, dužni su pri obavljanju poslova poštivati dignitet svih zaposlenih, njihovu struku, funkciju te uvažavati njihovu profesionalnu samostalnost.

Svi zaposlenici dužni su poštivati granice ovlaštenja i odgovornosti koje im određuje poslodavac putem direktora te hijerarhiju i organizacijsku strukturu.

Vodstvo Nazora odgovorno je za primjenu i praćenje radnih aktivnosti i procedura. Ono mora biti uzor i model za ponašanje. Vodstvo mora stvarati i održavati radnu okolinu sustavnim održavanjem kvalitete, uspostaviti međusobno poštovanje, timski rad, pružati pomoći pri svladavanju prepreka, poticati komunikaciju i uvažavati individualne i skupne uspjehe.

Svi zaposlenici moraju postupati savjesno i marljivo, a proaktivni radni doprinos mjerilo je za stjecanje položaja unutar Nazora. Sukladno tome svi zaposlenici imaju jednaku priliku za poslovni uspjeh i napredovanje.

Pri izvršavanju utvrđenih poslova i zadataka zaposlenici su dužni sudjelovati pri odlučivanju o aktivnostima koje imaju za posljedicu utjecaj na zdravlje ljudi, prirodu ili okolinu, a svojim primjerom poticati razvoj ekološke svijesti.
Poslovno ponašanje i poslovna suradnja odnosi se na sve zaposlenike Nazora, na sve pojedince uključene u Nazorov sustav - malodobne korisnike i njihove roditelje ili skrbnike, odrasle korisnike, vanjske suradnike - bez obzira jesu li na mjestu provedbe programa, u dolasku ili odlasku, na događanjima i aktivnostima koje su u programu ili pak prethode programu ili ga slijede.


OSTVARIVANJE PROGRAMSKIH CILJEVA

Programski ciljevi ostvaruju se kroz konkretne programe kojima se uređuje sadržaj organiziranog boravka djece i mladih u okruženju Nazora. Kroz programe, s obzirom na njihovu obuhvatnost i povezanost s ostalim organizacijskim procesima Nazora, promiče se odgovornost, profesionalnost, sigurnost okruženja provedbe programa za sve sudionike, ali i unapređenje organiziranog odmora te vanškolskih programa za djecu i mlade.

Nazorovi zaposlenici, stalni i povremeni, zatim vanjski suradnici, korisnici programa – djeca i mladi, ali i njihovi roditelji ili staratelji te društvena zajednica u mjestu provođenja programa, sudionici su u stvaranju preduvjeta u ostvarivanju prava za sigurni i bezbrižni boravak svih tijekom odvijanja programa.

Iz tog prava proizlazi i odgovornost za sprečavanje nepoželjnog djelovanja koje stavljaju u rizik sigurnosti ne samo aktere takvog djelovanja već i ostale sudionike programa.


PRAVILA RADA I PONAŠANJA

Zaposlenici Nazora i vanjski suradnici dužni su poštivati poslovne standarde: na vrijeme i zakonito izvršavati svoje radne zadatke, voditi računa o svojem profesionalnom nastupu, primjerenom izgledu, odijevanju i ponašanju.

Komunikacija podrazumijeva pozdravljanje i otpozdravljanje pri susretu, primjereno oslovljavanje te izraz poštovanja prema strankama u poslu.

Zahtjeva se točnost dolaska i odlaska s posla te obvezno prisustvovanje zakazanim sastancima.

Zaposlenici su odgovorni za visoki standard osobne higijene i urednosti radne okoline i radnih prostora.

Pri izvršavanju poslova i radnih zadataka zaposlenici Nazora dužni su postupati ispravno i nepristrano, savjesno i odgovorno, izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i suradnje.

U odnosu s korisnicima programa i usluga zaposlenici Nazora dužni su postupati na zakonit način u skladu s važećim propisima te osigurati da se aktivnosti provedu ekonomično i efikasno, u propisanim rokovima, stručno i kvalitetno uz obvezu pružanja pomoći korisnicima usluga.


NEPRIHVATLJIVO PONAŠANJE

Zabranjuje se otuđivanje, uništavanje i oštećivanje imovine Nazora bilo nemarom ili u namjeri, kao i neovlašteno korištenje pokretne i nepokretne imovine.

Informacije o poslovanju, osobni podaci o zaposlenicima, o programima u pripremi, imaju status poslovne tajne i zaposlenici su dužni odgovorno se odnositi prema tome, a podatke koristiti isključivo prema svojim ovlaštenjima.

Nije dopustivo krivotvorenje podataka, zadržavanje poslovnih informacija i općenito namjerno iskrivljavanje činjenica.

U komunikaciji se očekuje izbjegavanje svađa, konflikata i sukoba, izbjegavanje sudjelovanja u glasinama, ogovaranju i drugim neprihvatljivim oblicima komunikacije.

Zaposlenik Nazora ne smije sudjelovati u aktivnostima u kojima je njegov osobni interes u sukobu s poslovnim, niti izvan radnog vremena smije obavljati poslove koji konkuriraju Nazorovim.

Jedina naknada koju zaposlenici primaju za svoj rad u Nazoru je plaća. Svako drugo primanje novca, darova neprimjerene vrijednosti ili usluga, a koji su u vezi s poslovanjem u Nazoru nemoralan je čin i zabranjuje se.

U radne prostore Nazorovih objekata najstrože je zabranjeno unošenje svih vrsta oružja, droge i alkohola te njihovo korištenje.

Konzumenti duhanskih proizvoda svoje pravo ostvaruju isključivo u prostorima označenim za pušenje.


STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Zaposlenicima Nazora treba osigurati, u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima permanentno stručno usavršavanje, pohađanje tečajeva, seminara i predavanja, osposobljavanje za rukovanje i korištenje novih sredstava za rad, a sve s ciljem povećanja radne učinkovitosti i kvalitete usluga koje pružaju korisnicima.

Zaposlenici su dužni pratiti stručnu literturu i novosti iz svog djelokruga rada.


ODGOVORNOST ZA POVREDU KODEKSA

Povreda odredbi ovog Kodeksa ima za posljedicu sankcije pred kolektivom i javnošću. Uslijed povrede odredbi Kodeksa, s elementima povrede radne obveze ili sa štetnim posljedicama, sankcioniranje se provodi u skladu sa Zakonom o radu ili zakonima koji reguliraju počinjenu povredu te internim aktima.

Mjere povrede Kodeksa su: za lakše povrede – savjet, opomena, upućivanje na edukaciju, nalog za ispravljanje učinjene povrede: za teže povrede – otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora o radu, otkaz ugovora o radu


PRIJAVA POVREDE KODEKSA

Svatko tko uoči kršenje odredbi ovog Kodeksa ili zakona dužan je o povredi izvijestiti neposredno nadređenu osobu koja je dužna s tom prijavom postupati sukladno ovlaštenjima (po potrebi obratiti se višoj razini unutar poslodavca). Osoba koja podnese prijavu o kršenju Kodeksa ne smije zbog toga snositi sankcije ili diskriminaciju u budućem radu.

Ovom Kodeksu pridružene su odredbe Kućnog reda te Uputstvo za roditelje djece koja sudjeluju u Nazorovim programima, a sva tri dokumenta zajedno čine Nazorova obvezna poslovna pravila i upute tj. cjelokupnu politiku kvalitete.


Kodeks je poslovni akt Podružnice Vladimir Nazor