Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Neobvezujući javni poziv

 NEOBVEZUJUĆI JAVNI  POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA
za zakup nekretnina Zagrebačkog holdinga d.o.o. podnošenjem pisanih ponuda
 
I.
Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Podružnice Vladimir Nazor www.nazor.hr  te Podružnice upravljanje nekretninama www.nekretnine-zgh.hr dana 05.03.2019. godine
Iskaz interesa za pojedine nekretnine dostavlja se na adresu Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Upravljanje nekretninama, Zagreb, Jankomir 25/III.
 
 
Raspisuje se neobvezujući javni poziv za iskazivanjem interesa za davanje u zakup nekretnina podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama kako slijedi:
 
 

 

 1. Hostel „CVRČAK“ ,  Krnica- Pavičini 611, Duga uvala

 
 

 1.             zemljište površine 2.000,00 m2, na k.č. 2334/15, k.o. Krnica

•       Početna mjesečna zakupnina: 3.500,00 kuna
•       Jamčevina: 3.500,00 kuna
•       Namjena:  iznajmljivanje ležaljki za plažu, postavljanje montažne kabine za presvlačenje, izradu pješčanika za djecu, postavljanje trampolina te ostale zabavne sadržaje za djecu i sl.
•       Rok zakupa: 01.06.2019.-15.09.2019.
 

 

 1.             zemljište površine 30,00 m2, u potpunom prirodnom i neurbaniziranom području, nadomak    

            obale bez infrastrukture tj. bez instalacija za dovod vode i struje, k.č. 2385/37, k.o. KRNICA,
•       Početna mjesečna zakupnina: 600,00 kuna
•       Jamčevina: 600,00 kuna
•       Namjena: prodajna trgovačka djelatnost, iznajmljivanje bicikala, motocikala, zabavni sadržaj za djecu….
•       Rok zakupa: 01.06.2019.-15.09.2019.
 

 

 1. zemljište površine 20,00 m2, u potpunom prirodnom i neurbaniziranom području, nadomak obale bez infrastrukture tj. bez instalacija za dovod vode i struje, k.č. 2385/37, k.o. KRNICA

•       Početna mjesečna zakupnina: 400,00 kuna
•       Jamčevina: 400,00 kuna
•       Namjena: prodajna trgovačka djelatnost, iznajmljivanje bicikala, motocikala, zabavni sadržaj za djecu….
•       Rok zakupa: 01.06.2019.-15.09.2019.
 

 

 1. Hostel STOIMENA, Turistički put 75, Crikvenica

                zemljište površine 15 m2, na k.č.6119/3 k.o. Crikvenica
•       Početna mjesečna zakupnina: 800,00 kuna
•       Jamčevina: 800,00 kuna
•       Namjena: prodajna trgovačka djelatnost, iznajmljivanje bicikala, motocikala, zabavni sadržaj za djecu….
 
•       Rok zakupa: 01.06.2019.-30.09.2019.
 
 
 
 
II.
 
Ponuda za sudjelovanje u javnom pozivu mora sadržavati:

 

 • redni broj i opis nekretnine za koju se podnosi iskaz interesa;
 • što detaljniji prijedlog za komercijalizacije nekretnine ;
 • dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (presliku osobne iskaznice, obrtnicu, rješenje iz sudskog registra za pravne osobe, OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja i slično);
 • e-mail adresu i kontakt broj telefona.
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za nekretninu, a koji iznos mora biti veći od oglašenog početnog iznosa;
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, na stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude;
 • izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, ovjerenu kod javnog bilježnika, ne starije od 3 mjeseca od dana izdavanja;
 • potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana, koja se izdaje temeljem zahtjeva dostavljenog na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;
 • BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude kao dokaz o solventnosti;
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Podružnice Vladimir Nazor u Privrednoj banci Zagreb, IBAN: HR8623400091410257140.;
 • broj žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;

 
III.
OPĆI UVJETI JAVNOG POZIVA
 

 

 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
 2. Rok za dostavu pisanih ponuda je 20.03.2019. do 15 sati.
 3. Ponude poslane poštom moraju stići Podružnici prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 4. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete javnog poziva i koji je ponudio najviši iznos zakupnine.
 5. Ako dva ili više natjecatelja ponude za istu nekretninu isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog poziva, ti će se natjecatelji pozvati da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 6. Natjecateljima koji su položili jamčevinu a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se u roku od 30 dana od dana konačnog utvrđenja najpovoljnije ponude. Položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
 7. Ako ponuditelj kojeg je ponuda najpovoljnija, na samom javnom pozivu ili kasnije, nakon izbora odustane od javnog poziva ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 8. Najpovoljniji ponuditelj dužan je bez odgode sklopiti ugovor o zakupu. Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku 8 dana od poziva na sklapanje ugovora, ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
 9. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljene nekretnine te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja nekretnine (struja, voda, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo), osim ako nije drugačije navedeno u toč. I. ovoga poziva.
 10. Nekretnine se daju u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 11. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju (dozvole/odobrenja) od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja nekretnine namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 12. Najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu položiti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja.
 13. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
 14. Ponudu na javni poziv mogu podnijeti zajedno dva ili više ponuditelja (Zajednička ponuda).
 15. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca nekretninu dati u podzakup.
 16. Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Upravljanje nekretninama te Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Vladimir Nazor zadržavaju pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvate niti jednu ponudu.
 17. Smatra se da natjecatelj podnošenjem ponude za zakup pristaje na sve opće uvjete objavljene u javnom pozivu.

 
 
 Neće se razmatrati ponude:

 

 • fizičkih i pravnih osoba koji su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba ili Zagrebačkog holdinga d.o.o. zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., odnosno reprogramiranjem duga, odnosno čija su dugovanja ostala nepodmirena zbog zastare;
 • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava;
 • pravnih osoba koje nisu solventne;
 • fizičkih i pravnih osoba koje ponude ne podnesu u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.

 
 
 
IV.
NEOBVEZATNOST JAVNOG POZIVA - PRIDRŽANA PRAVA:
Ovaj javni poziv ne predstavlja obvezujuću ponudu za zakup predmetnih nekretnina, niti Zagrebački holding d.o.o. ima bilo kakve obveze prema ponuditeljima koji iskažu interes s osnova ovog javnog poziva.
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor, omogućit će ponuditeljima razgledavanje predmetnih nekretnina, po dogovoru. Informacije o pravnim pitanjima vezanim predmetne nekretnine i za uvjete mogu se dobiti na telefon: 01/64 21 918
 
V.
 
Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NEOBVEZUJUĆI JAVNI  POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP NEKRETNINE POD RED.BR.. ____  - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Podružnica Upravljanje nekretninama, adresa Jankomir 25/III, 10000 Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi.
 
Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
Sudionici – fizičke osobe pristaju da se, u ponudi dostavljeni osobni podaci, koriste samo u svrhu ovog javnog poziva te isti neće biti korišteni u druge svrhe.
 
Rok za dostavu ponude:
Rok za dostavu pisanih ponuda je 20.03.2019. do 15 sati.
 
 
Zagreb, 05.03.2019.
 
 
Voditeljica podružnice
Zdravka Ramljak