sun

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

OBRAZAC PONUDE
NAZOR NATJEČAJ

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. st. 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12, 3/18, 6/19, 23/19) Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Vladimir Nazor objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA  PODNOŠENJEM PISANIH PONUDA br. 1/2022
 
 
Raspisuje se  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama kako slijedi:
 
 1. Lokacija KAMP VELI JOŽE, 301981 Savudrija, p.p. 29, Borozija 3c 
 
1.1.    POSLOVNI PROSTOR SA OTVORENIM DIJELOM POSLOVNOG PROSTORA (terasom)  izgrađen na parceli kč.br. 10/10 k.o. Savudrija, prostor koji se sastoji od separe 1- 24,16 m2; ulaz- 6,12 m2; separe 2 - 34,19 m2; wc m/ž-15,88 m2 (ukupno 80,35 m2) i terasa- 80,35 m2 s dominantnom nadstrešnicom, smješten u zapadnom djelu parcele sa zapadne strane prometnice na parceli, priključen na električnu, kanalizacijsku i vodnu mrežu.
          Objekt sadrži zakonom sve propisane instalacije i uređaje.
 
 • Početna mjesečna zakupnina:             16.000,00 kuna
 • Jamčevina:                                            48.000,00 kuna
Namjena: ugostiteljska
Rok zakupa: 5 godina
 
Napomena: Poslovni prostor i zemljište navedeni pod toč. 1.1. koji su predmet zakupa  nalaze se unutar kampa i potrebno ih je o vlastitom trošku zakupnika dovesti u funkciju i privesti namjeni za obavljanje predviđene djelatnosti odnosno ishoditi svu dokumentaciju za potrebe kategorizacije i privođenja namjeni, koje zakupodavac nije ishodio.
Zakupodavac prostor daje u zakup u viđenom stanju, te prije upotrebe prostora, sukladno svojim potrebama  zakupnik je u obvezi na svoj rizik i o svome trošku pregledati kompletnu infrastrukturu objekata i lokacije, odnosno ugrađenih svih vrsta instalacija.
Nije dozvoljeno  postavljanje pokretnih i drugih smještajnih naprava (kućica, montažnih objekata, šatora, vreća za spavanje i sl. mimo posebne pisane suglasnosti zakupodavca), te također zabranjuje se mijenjanje namjene objekata.
Iznos zakupnine uključuje i troškove energenata (električne energije, vode, zbrinjavanja otpada i dr.).
Poslovni prostor sadrži zakonom sve propisane instalacije, uređaje te priključke (struja, voda).
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.
 
 
1.2.    POSLOVNI PROSTOR, površine 27 m2 koji se nalazi kod recepcije na parceli kč.br. 3/2 i 3/4 k.o. Savudrija, posjeduje priključak na električnu mrežu i vodni priključak.
 
 • Početna mjesečna zakupnina:            5.000,00 kuna
 • Jamčevina:                                        15.000,00 kuna
Namjena: trgovačka djelatnost/prodaja mješovite robe, sitnih potrepština
Rok zakupa: 5 godina
 
Napomena: Poslovni prostor koji je predmet zakupa  nalazi se unutar kampa kod recepcije i potrebno ga je o vlastitom trošku zakupnika dovesti u funkciju i privesti namjeni za obavljanje predviđene namjene, odnosno ishoditi svu dokumentaciju za potrebe kategorizacije i privođenja namjeni, koje zakupodavac nije ishodio.
Zakupodavac prostor daje u zakup u viđenom stanju, te prije upotrebe prostora, sukladno svojim potrebama  zakupnik je u obvezi na svoj rizik i o svome trošku pregledati kompletnu infrastrukturu objekata i lokacije, odnosno ugrađenih svih vrsta instalacija.
Nije dozvoljeno  postavljanje pokretnih i drugih smještajnih naprava (kućica, montažnih objekata, šatora, vreća za spavanje i sl. mimo posebne pisane suglasnosti zakupodavca), te također zabranjuje se mijenjanje namjene objekata.
Iznos zakupnine uključuje i troškove energenata (električne energije, vode, zbrinjavanja otpada i dr.).
Poslovni prostor sadrži zakonom sve propisane instalacije, uređaje te priključke (struja, voda).
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA:
 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Podnošenjem pisane ponude na ovaj javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe – obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.
 2. Rok za dostavu pisanih ponuda je do 23.05.2022. u 15,00 sati.
 3. Ponude poslane poštom moraju stići Podružnici prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 4. Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR.. ____  - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Podružnica Vladimir Nazor, adresa Maksimirska 51a, Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
 5. Javno otvaranje ponuda će se održati 25.05.2022 u 10,00 sati na lokaciji Maksimirska 51a,  10 000 Zagreb. Na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 6. Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom od 10,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 0913563904. Informacije o pravnim pitanjima vezanim za provedbu javnog natječaja i za uvjete iz ugovora o zakupu koji će se sklopiti mogu se dobiti na telefon: 0913563904.
 7. Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme navedeno u ovom natječaju.
 8. Početni iznos mjesečne zakupnine za pojedini poslovni prostor naveden je u neto iznosu i u njega nije uključen PDV.
Odbit će se ponude:
 1. fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri godine ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude;
 2. fizičke ili pravne osobe koja ima dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu,
Gradu Zagrebu ili ZGH d.o.o., osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
c)   pravnih osoba koje nisu solventne;
d)   fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti, te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja;
e)   fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba, koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza prema Gradu Zagrebu starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja ponude, te pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave ponude.
 
Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe imali dugovanje opisano u ovoj točki natječaja, Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Vladimir Nazor ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja dodatnog roka.
 
Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu  početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji se natječe, na žiro račun Zagrebačkog holdinga d.o.o.- Podružnice Vladimir Nazor, otvoren u Privrednoj banci Zagreb, IBAN: HR8623400091410257140 model 00, s pozivom na broj /OIB ponuditelja/.
 
 1. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU PODNOSI SE NA OBRASCU   OBJAVLJENOM NA WEB STRANICI I MORA SADRŽAVATI:
 1. redni broj i oznaku poslovnog prostora za koji se natječe; 
 2. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za poslovni prostor, a koji iznos mora biti veći od oglašenog početnog iznosa;
 3. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju:
- fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
 • presliku osobne iskaznice i
 • presliku izvatka iz obrtnog registra / presliku obrtnice / izvadak iz baze podataka obrtnog registra Ministarstva poduzetništva s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja; iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
- pravne osobe trebaju dostaviti: presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar (sudski registar, registar udruga i sl.) / presliku izvatka iz odgovarajućeg registra / izvadak iz baze podataka registra s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti

         d.e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni natječaj;
         e. kontakt broj telefona;
          f.izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
         g.izvornik ili ovjereni preslik potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja; (sve informacije možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zagreb.hr/obrasci/113897)
         h. potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od objave javnog natječaja, koja se izdaje u elektronskom obliku temeljem zahtjeva (https://www.zgh.hr/usluge-8/zona-za-korisnike-27/obrasci-109/109) dostavljenog na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr . Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja kao dokaz o solventnosti;
         i.BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja kao dokaz o solventnosti;
         j. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
         k. broj žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
         l. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane  Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja, odnosno  Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 13. ovog natječaja, ne starije od tri mjeseca; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da li je korisnik mirovine ostvarene na temelju zakona koji regulira prava  hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji , te ovjerenu izjavu da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren. Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja;
         m. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 14. ovog natječaja - dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva;
         n. detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru oglašene djelatnosti. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koju će obavljati u prostoru.
         o.izjava ovjerena kod javnog bilježnika da natjecatelj fizička osoba nije osnivač ili ovlaštena osoba druge pravne osobe (ukoliko jest, tada je potrebno i za tu pravnu osobu dostaviti potvrdu Gradskog ureda za financije o nepostojanju duga s osnove 5 potraživanja Grada Zagreba), a ukoliko je natjecatelj pravna osoba, izjavu osnivača ili ovlaštene osobe da nisu osnivači ili ovlaštene osobe druge pravne osobe (ukoliko jesu tada je i za te pravne osobe potrebno dostaviti potvrdu Gradskog ureda za financije o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba).
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine.
 2. Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ti će se natjecatelji pozvati da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 3. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je ostvaren. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.
 4. Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 13. i 14. prednost imaju osobe iz točke 13.
 6. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu poslovnog prostora na temelju prava prvenstva iz točke 13., neće se odobriti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup niti zajednički zakup.
 7. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora.
 8. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja sudionici natječaja imaju pravo prigovora voditelju podružnice u roku od 8 dana od dana dostave predmetne Odluke. Odluka po prigovoru je konačna.
 9. Natjecateljima koji su položili jamčevinu a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli poslovnog prostora najpovoljnijem ponuditelju. Položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
 10. Izabrani ponuditelj obvezan je nakon primitka odluke o dodjeli poslovnog prostora, a prije sklapanja ugovora o zakupu uplatiti razliku iznosa uplaćene jamčevine do visine triju ponuđenih zakupnina uvećano za PDV.
 11. Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija, odustane od  zaključenja ugovora o zakupu nakon konačnosti odluke o dodjeli poslovnog prostora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je bez odgode sklopiti ugovor o zakupu. Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku 15  dana od konačnosti odluke o dodjeli poslovnog prostora,  ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
 13. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 14. Najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu položiti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu jednogodišnje zakupnine.
 15. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
 16. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedeni poslovni prostor dati u podzakup.
 17. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja poslovnog prostora izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja poslovnog prostora namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 18. Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Vladimir Nazor zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, a voditelj podružnice može bez obrazloženja odlukom poništiti cijeli natječaj ili samo pojedinu lokaciju ako je to u interesu ZGH d.o.o. ili Grada Zagreba.

Istražite našu ljetnu ponudu