sun

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta

Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Vladimir Nazor objavljuje

Natječaj zemljišta
Duga uvala karta 2334
Duga uvala karta 2385
Savudrija karta
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA  PODNOŠENJEM PISANIH PONUDA br. 1/2022
  
Raspisuje se  Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama kako slijedi:
 
 1. Lokacija KAMP VELI JOŽE, 301981 Savudrija, p.p. 29, Borozija 3c 
1.1.    ZEMLJIŠTE (sa nadstrešnicom) , površine 36.46 m2, koje se nalazi na k.č.br. 3/1 k.o. Savudrija smješteno u sjeverozapadnom djelu parcele sa sjeverne strane prometnice, s priključkom na električnu mrežu i vodni priključak.
 
 •      Početna mjesečna zakupnina:                             5.000,00 kuna
 •      Jamčevina:                                                          15.000,00 kuna
Namjena: trgovačka djelatnost/prodaja mješovite robe, sitnih potrepština
Rok zakupa: 01.06.2022.- 15.09.2022.
 
1.2.    ZEMLJIŠTE,  površine 10 m2, koje se nalazi na k.č. 3/1 k.o. Savudrija, uz cestu kod sanitarnog čvora br.2., bez infrastrukture tj. bez instalacija za dovod vode i struje, a sukladno ortofoto karti područja za zakup koja čini sastavni dio ovog natječaja
 
 • Početna mjesečna zakupnina:            1.500,00 kuna
 • Jamčevina:                                          4.500,00 kuna
Namjena: prodajna trgovačka djelatnost, rekvizita za plažni program, zabavni sadržaj za djecu, rekvizita i opreme za različite zabavne i sportske sadržaje…..
Rok zakupa: 01.06.2022. - 31.08.2022.
 
Napomena: Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju (dozvole/odobrenja) od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja nekretnine namjeni za obavljanje djelatnosti, odnosno za postavljanje kioska na navedenu nekretninu. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 
1.3.    ZEMLJIŠTE,  površine 10 m2, koji se nalazi na dijelu k.č. 3/1 k.o. Savudrija , uz cestu kod sanitarnog čvora br.2., bez infrastrukture tj. bez instalacija za dovod vode i struje, a sukladno ortofoto karti područja za zakup koja čini sastavni dio ovog natječaja
 
 • Početna mjesečna zakupnina:            1.500,00 kuna
 • Jamčevina:                                          4.500,00 kuna
Namjena: za postavu kioska/štanda za prodaju povrća i povrća
Rok zakupa: 01.06.2022. - 31.08.2022.
 
Napomena: Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju (dozvole/odobrenja) od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja nekretnine namjeni za obavljanje djelatnosti, odnosno za postavljanje kioska na navedenu nekretninu. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 
1.4.    ZEMLJIŠTE,  površine 4 m2, koji se nalazi na dijelu k.č. br. 10/9 k.o. Savudrija, uz cestu kod sanitarnog čvora br.2., a sukladno ortofoto karti područja za zakup koja čini sastavni dio ovog natječaja.
 
 • Početna mjesečna zakupnina:            800,00 kuna
 •  Jamčevina:                                        2.400,00 kuna
Namjena: postava  stanice za pražnjenje i čišćenje  standardnih WC kazeta
Rok zakupa: 01.06.2022. - 31.08.2022.
 
Napomena: Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju (dozvole/odobrenja) od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja nekretnine namjeni za obavljanje djelatnosti, odnosno za postavljanje stanice na navedenu nekretninu.
Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 
 1. Hostel „CVRČAK“ , Krnica- Pavičini 611, Duga uvala
 
2.1.    ZEMLJIŠTE, površine 1.000,00 m2, na k.č. 2334/32, k.o. Krnica, bez infrastrukture tj. bez instalacija za dovod vode i struje, a sukladno ortofoto karti područja za zakup koja čini sastavni dio ovog natječaja
 
 • Početna mjesečna zakupnina:            9.000,00 kuna
 • Jamčevina:                                          27.000,00 kuna
Namjena: iznajmljivanje ležaljki za plažu, postavljanje montažne kabine za presvlačenje, izradu pješčanika za djecu, postavljanje trampolina te ostale zabavne sadržaje za djecu, prodaja pića i mješovite robe (ugostiteljske usluge) za van i sl.
Rok zakupa: 15.06.2022.-31.08.2022.
 
Napomena: Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju (dozvole/odobrenja) od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja nekretnine namjeni za obavljanje djelatnosti, odnosno za postavljanje kioska na navedenu nekretninu.
Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 
2.2.    ZEMLJIŠTE, površine 60,00 m2, na k.č. br. 2385/37, k.o. Krnica, u potpunom prirodnom i neurbaniziranom području, nadomak obale bez infrastrukture tj. bez instalacija za dovod vode i struje, a sukladno ortofoto karti područja za zakup koja čini sastavni dio ovog natječaja
 
 • Početna mjesečna zakupnina:            1.500,00 kuna
 • Jamčevina:                                          4.500,00 kuna
Namjena: pružanje ugostiteljske usluge
Rok zakupa: 15.06.2022.-31.08.2022.
 
Napomena: Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju (dozvole/odobrenja) od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja nekretnine namjeni za obavljanje djelatnosti, odnosno za postavljanje kioska na navedenu nekretninu. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
  
OPĆI UVJETI NATJEČAJA:
 
Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA POD RED.BR. ____  - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Podružnica Vladimir Nazor, adresa Maksimirska 51a, Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv ponuditelja.
Rok za dostavu pisanih ponuda je do 23.05.2022. do 15,00 sati.
Ponude poslane poštom moraju stići Podružnici prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
Javno otvaranje ponuda će se održati 25.05.2022 u 11,00 sati na lokaciji Maksimirska 51a,  10 000 Zagreb. Na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
Zemljišta se mogu razgledati radnim danom od 10,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 0913563904. Informacije o pravnim pitanjima vezanim za provedbu javnog natječaja i za uvjete iz ugovora o zakupu koji će se sklopiti mogu se dobiti na telefon: 0913563904.
U ponudi je potrebno navesti e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni natječaj i kontakt broj telefona
Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti:
- redni broj i oznaku zemljišta za koji podnosi ponudu 
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za , a koji iznos mora biti veći  od oglašenog  početnog     iznosa
- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju:
*fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
 • presliku dokaza o prebivalištu i OIB-u ne stariju od 30 dana od datuma izdavanja (ukoliko se na traženom dokazu nalaze drugi osobni podaci osim imena, prezimena, OIB-a i prebivališta iste treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti)) i
 • presliku izvatka iz obrtnog registra / presliku obrtnice / izvadak iz baze podataka obrtnog registra Ministarstva poduzetništva s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja; iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
*pravne osobe trebaju dostaviti:
 • presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar (sudski registar, registar udruga i sl.) / presliku izvatka iz odgovarajućeg registra / izvadak iz baze podataka registra s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
- e- mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni natječaj i kontakt broj telefona
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od datuma izdavanja;
- izvornik ili ovjereni presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od datuma izdavanja (sve informacije možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zagreb.hr/obrasci/113897);
- potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana izdavanja, koja se izdaje u elektronskom obliku temeljem zahtjeva dostavljenog na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;
-detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju će ponuditelj obavljati na zemljištu, koja treba biti u okviru oglašene djelatnosti. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koju će obavljati.
 
NAPOMENA:
Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog  zemljišta te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja  (struja, voda,  komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo).
Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Početni iznos mjesečne zakupnine za zemljišta naveden je u neto iznosu i u njega nije uključen PDV.
Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, zakupnik je dužan predati zakupodavcu  bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu jednogodišnje zakupnine.
Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedeno zemljište dati u podzakup.
Zemljišta se daju  u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja  izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja zemljišta namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat  ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Vladimir Nazor zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu.
 
POSEBNI UVJETI JAVNOG POZIVA:
 
Zakupnik se odriče prava naknade štete zbog izmakle dobiti u razdoblju od zaključenja ugovora o zakupu do primanja zemljišta u posjed.

 

Istražite našu ljetnu ponudu