sun

Informacije o obradi osobnih podataka kandidata (Ispitanik) koji se prijavljuje za suradništvo u Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Vladimir Nazor

Informacije o obradi osobnih podataka kandidata (Ispitanik) koji se prijavljuje za suradništvo u Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Vladimir Nazor
 
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) ovom Informacijom Zagrebački holding d.o.o., podružnica Vladimir Nazor pruža obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka kandidata, pravima kandidata i kako se ta prava ostvaruju te ostalim potrebnim obavijestima sukladno Uredbi.
 
Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:
Voditelj obrade:                                                                     Službenik za zaštitu podataka:
Zagrebački holding d.o.o.                                                      Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41                                                       Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb                                                                        10000 Zagreb
 tel.: +385 1 6420 000                                                            tel.: +385 1 6420 000
 e-mail: info@zgh.hr                                                               e-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o., a podružnica Vladimir (dalje u nastavku: Vladimir Nazor) je organizacijska jedinica voditelja obrade.
 
Kontakt podaci Vladimir Nazor:
Maksimirska cesta 51a
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6421 900
e-mail: nazor@zgh.hr
 
Osobne podatke prikupljamo kada se kandidat (dalje u tekstu: Ispitanik)  prijavi za suradništvo u Vladimir Nazor.
 
Svrha obrade i pravna osnova obrade:
Osobni podaci obrađuju se u svrhu provedbe selekcijskog postupka Ispitanika koji se prijavio za suradništvo radi namjere sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama s odabranim Ispitanikom. Ugovor može biti studentski ili ugovor o djelu.
 
Obrada je stoga nužna da bi voditelj obrade poduzeo radnje na zahtjev Ispitanika po prijavi za suradništvo na natječaj prije sklapanja ugovora, a s odabranim Ispitanikom sklopio ugovor radi izvršavanja tog ugovora. Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6. st. 1. (b) Uredbe.
 
Ispitanici koji se prijavljuju za suradništvo dužni su pružiti osobne podatke jer time dokazuju postojanje uvjeta odnosno omogućavaju voditelju obrade da provjeri ispunjava li određeni Ispitanik uvjete i sklopiti ugovor s najboljim Ispitanikom odnosno Ispitanicima.
 
Selekcijski postupak Ispitanika uključuje razgovore (opće znanje, poznavanje regulative iz određenog područja, stručno znanje, informatičko znanje i sl.).
 
S Ispitanicima s kojima se namjerava sklopiti ugovor i koji će obavljati poslove čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom radi ostvarivanja prava djece na sigurno okruženje u kojem će biti zaštićena od nasilja, uključujući i seksualno zlostavljanje i iskorištavanje, prije sklapanja ugovora, voditelj obrade će uz suglasnost Ispitanika, sukladno odredbi čl.14.,st.2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz čl. 13. st. 4. navedenog Zakona od Ministarstva pravosuđa, kako bi dobio dokaz da Ispitanik ispunjava uvjete za rad s djecom. Obrada je nužna radi poštovanja pravne obveza voditelja obrade što je sukladno odredbi čl. 6. st. 1. (c) Uredbe.
 
Sukladno odredbi čl. 14. Uredbe, podaci o Ispitaniku koje voditelj obrade dobije od Ministarstva pravosuđa su podaci o osuđivanosti (s popisom kaznenih djela) ili neosuđivanosti Ispitanika.
 
Podaci koji se traže u prijavi te prikupljeni podaci prilikom obavljanja razgovora s Ispitanikom i dobivenim podacima od Ministarstva pravosuđa, koriste se samo za potrebe provedbe selekcijskog postupka i ostaju kod voditelja obrade.
 
Ispitanik nije u obvezi dati tražene podatke, pristupiti razgovoru, dati suglasnost za izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa,  ali to može utjecati na rezultat selekcijskog postupka Ispitanika jer voditelj obrade temeljem nepotpunih podataka nije u mogućnosti razmatrati prijavu Ispitanika.
 
Tijekom selekcijskog postupka nema automatiziranog donošenja odluka.
 
Sigurnost obrade:
Voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca. Osobni podaci Ispitanika obrađuju se zakonito, povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.
 
Primatelji osobnih podataka:
Osobni podaci Ispitanika s kojim se namjerava sklopiti ugovor, dostavljaju se Ministarstvu pravosuđa kako je gore navedeno. Za Ispitanika s kojim se sklopi studentski ugovor, podaci se dostavljaju ustanovi za posredovanja pri obavljanju studentskih poslova preko koje Ispitanik obavlja studentski posao dok se za Ispitanika s kojim je sklopi Ugovor o djelu, podaci dostavljaju Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca.
 
Neovisno o navedenim primateljima odnosno kategorijama primatelja, osobni podaci mogu se dati pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo u ime i prema uputama voditelja obrade u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelji informatičkih usluga) mogu obrađivati osobne podatke, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 
Razdoblje pohrane osobnih podataka:
Osobni podaci Ispitanika obrađuju se dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni podaci Ispitanika s kojima se ne sklopi ugovor, više se ne koriste, a isti ostaju u sustavu pohrane i čuvaju se sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva 2 godine. Za Ispitanika s kojim se sklopi studentski ugovor ili Ugovor o djelu podaci se čuvaju 11 godina od isteka godine u kojoj je sklopljen ugovor sukladno Zakonu o računovodstvu.
 
Napominje se Ispitaniku da će i nakon razdoblja pohrane, sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, voditelj obrade imati informaciju da je Ispitanik podnio prijavu za suradništvo.
 
Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.
 
Prava ispitanika i ostvarivanje prava ispitanika:
Ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade ostvarivanje prava na: pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje, prigovor, osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući izradu profila) osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika.
 
Ispitanik ostvaruje svoja prava podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
Ako se zahtjev ili prigovor podnosi Vladimir Nazoru, podnosi se na uvodno navedene kontakt podatke.
 
Smatra se urednim podnošenjem zahtjeva ili prigovora kojeg Ispitanik na isti način dostavi bilo kojoj podružnici koja je dužna bez odgode obavijestiti o tom Službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci drugih podružnica navedeni su na web stranici https://www.zgh.hr/kontakti/direkcija-podruznice-ovisna-drustva-i-ustanova-zagrebackog-holdinga/3495.
 
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava Ispitanika ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici: https://www.nazor.hr/hr/o-nama/pravila-i-napomene/gdpr/opca-informacija-o-obradi-osobnih-podataka-pravima-ispitanika-i-nacinu-ostvarivanja-prava-ispitanika/3408, web stranici voditelja obrade https://www.zgh.hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka/8547 (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje) ili na web stranicama drugih podružnica u kategoriji Zaštita osobnih podataka (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje), u sjedištu voditelja obrade i podružnica. Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.
 
Zahtjev odnosno prigovor treba sadržavati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika. Voditelj obrade može tražiti pružanje dodatnih informacija od Ispitanika koji podnese zahtjev ili prigovor, što može uključivati i podatke za potvrđivanje identiteta Ispitanika kao što je preslika službenog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). U slučaju kada Ispitanik dostavlja presliku službenog identifikacijskog dokumenta, preslika treba sadržavati jasno: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili za strane državljane nacionalni ID broj, prebivalište (ulica i broj te mjesto), broj dokumenta i datum važenja dokumenta. Svi drugi podaci koji se nalaze na preslici identifikacijskog dokumenta, kao što su datum rođenja, fotografija i dr. treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti). Obrada podataka s preslike službenog identifikacijskog dokumenta strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.
 
U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.
 
Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.
 
Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.
 
Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava,  nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr
 
Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
 
Više informacija o obradi osobnih podataka može se pronaći na ovoj web stranici: https://www.nazor.hr/hr/o-nama/pravila-i-napomene/gdpr/opca-informacija-o-obradi-osobnih-podataka-pravima-ispitanika-i-nacinu-ostvarivanja-prava-ispitanika/3408.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istražite našu ljetnu ponudu